Här hittar du information om vad Omställning Falun är, om mina skäl att engagera mig. Omställning Faluns officiella webbplats finns här. Där återfinns mängder av både aktuell information och vad Omställning Falun har gjort sedan starten i september 2009.

Varför engagerar jag mig i Omställning Falun?

Lite utförligare presentation av vad det handlar om - se här nedan

Det är bråttom om vi ska klara vår gemensamma framtid

Gemensam orsak

Bättre sätt att leva

Några utgångspunkter för Omställning Falun

Ramar för hur arbetet organiseras

Konstnärernas och kulturinstitutionernas roll

 

 

Det är bråttom om vi ska klara vår gemensamma framtid

Mycket snabbt gör mänskligheten av med den fossila olja som lagrats i jordskorpan under miljoner år. Det mesta har vi gjort av med under efterkrigstiden. När vi tar upp och förbränner olja, kol och naturgas omvandlas kolet till koldioxid, en växthusgas. Uppvärmningen av atmosfären och världshaven ger redan idag enorma problem, stigande havsnivå, smältande polarisar, stormar, torrkatastrofer, översvämningar. Också de svenska glaciärerna smälter. Bristen på fossil olja börjar bli kännbar samtidigt som förbrukningen fortfarande ökar.

Ett annat exempel, maten. Vi importerar minst hälften av den mat vi äter. I det gamla bondesamhället fördes näringen tillbaka till jorden via komposter, fekalier och urin. Idag tar vi bara marginellt hand om de näringsrika restprodukterna, de blir till övergödningsproblem i sjöar och hav. Östersjön får algblomning och döende bottnar. Mycket lite hamnar på åkern. Sedan importerar vi foder i form av fiskmjöl från alltmer utfiskade hav och soja från odlingar som föröder regnskog. Ovanpå det importerar vi konstgödning att lägga på åkrarna. Tillverkningen ger upphov till stora utsläpp av klimatgaser. Resultatet blir enkelriktade flöden av näring, övergödning och döende hav.

Naturen innehåller en otroligt komplicerad väv av växter och djur i ett samspel som människan bara till en del kan förstå. Ändå håller vi i snabb takt på att utrota många arter, främst genom skogsbruk och jordbruk. Hyggen och monokulturer av skogsodling slår på sikt undan förutsättningarna för ett rikt liv i skogen. Jordbrukets odlingsmetoder slår också ut många arter av växter och djur, genom kemiska bekämpningsmedel, konstgödning och tunga maskiner. Utrotningen av arter får många konsekvenser som vi ofta inte förstår på förhand. Ett växande problem är att bin dör ut i stor skala. För att få växter att bära frukt måste de pollineras på konstgjord väg.

Alla de tre områdena ovan befinner sig i ett så allvarligt tillstånd att forskare talar om att de passerat gränsen för vad vi säkert vet att vi klarar av. Över hälften av de ekosystem människan är beroende av globalt är hotade. På sikt handlar de här hoten – och flera andra – om människans överlevnad. Ingen kan säkert säga hur lång tid "vi har på oss". Forskarna kan bara peka på att det är bråttom, säkerhetsmarginalerna är passerade.

Gemensam orsak

Vi vill ju gärna leva ”som vanligt” och försöker därför hitta tekniska lösningar på ett problem i taget. Men det fungerar inte längre. Den grundläggande orsaken till kriserna finns i hela den industrialiserade världens livsstil, med en konsumtion som kraftigt överstiger vad jorden och dess ekosystem kan leverera utan att skadas. Om någon ska ha det materiellt bättre så är det den miljard människor som inte har tillräckligt med mat för dagen. Den globala marknadsekonomin är en mekanism som dränerar lokalsamhällen och hela länder på ekonomiska resurser, pengar som hamnar hos en allt mindre elit bortom möjligheter till beskattning. Reslutatet blir att fattiga blir fattigare, länder får mindre resurser till den offentliga sektorn och till trygghetssystem och välfärd. Kommuner tvingas spara på det mesta.

Bättre sätt att leva

En slutsats många har börjat dra är att vi behöver nya sätt att försörja oss och att ordna vår tillvaro så att både vi och naturen mår bra. Ingen i hela den industrialiserade världen har en färdig modell för hur ett framtida samhälle utan olja och tillväxt ska se ut eller hur vi ska göra för att komma till ett sådant avlägset, suddigt mål. Sedan flera hundra år har vi vant oss vid att leva i en expanderande ekonomi – nu ska vi plötsligt ställa om till ett försörjningssystem som bygger på små uttag av naturresurser, så små att människan långsiktigt kan leva på jorden.

Vi vet att en rad klimatmöten misslyckats på liknande sätt som de globala klimatförhandlingarna tidigare gått i stå. De politiska ledarna, institutionerna och förhandlingsmodellerna räcker inte till. Samtidigt måste åtgärder sättas in omedelbart. Vi har inte tid på oss till 2030 eller 2050. Parismötet i slutet av 2015 slutade i positiv enighet om behovet av åtgärder. Men det beslutades inte vilka konkreta åtgärder som ska vidtas och av vem. Risken är stor att det mesta fortsätter som vanligt. Så länge ekonomisk tillväxt är det överordnade målet blir det svårt att klara både klimatmålet och de 2015 antagna 17 hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Mycket kan göras lokalt, oftast mer och bättre än globalt och nationellt. Samhället skulle kunna fungera mycket bättre än idag – utan att göra slut på jordens resurser. Detta genom att hitta lokala lösningar. En förutsättning är att vi agerar nu, inte skjuter problemen framåt, tills vi får ohanterliga kriser. Tanken bakom Omställning Falun är att vi ska slippa sådana kollapser och istället under ordnade former fundera ut hur vi vill att vårt samhälle ska vara inrättat.

Några utgångspunkter för Omställning Falun

Det finns några utgångspunkter som är viktiga för en hållbar framtid och som bör finnas med i visionerna vi skapar:

att vi människor är en del av naturen och måste åter lära oss samarbeta med andra varelser, hitta tillbaka till en roll som en del av naturen istället för att vara exploatörer som ska betvinga och utnyttja naturen och varandra, vi reparerar också skador vi orsakat

att jordbruksmarken bevaras och förbättras för att ge ökad självförsörjning och kretslopp av näring, närhet mellan bebyggelse och jord- och skogsmark eftersträvas.

att vi enas om etiska förhållningssätt, hur vi fungerar tillsammans lokalt och globalt och hur vi lever i samklang med naturen.

att jämlikhet och solidaritet är en oavvislig grund för ett samhälle som ska vara socialt hållbart, vi människor är sociala varelser som behöver lokalsamhällen där vi kan känna oss jämlika och omgivna av människor vi känner oss trygga med, jämlika samhällen klarar kriser bättre, människor mår bättre och utvecklas bättre och är en förutsättning för att vi ska kunna vara öppna gentemot omvärlden

att vi behöver kunna överblicka och förstå hur vår omgivning fungerar så att så att vi kan påverka vår vardag, då kan vi utvecklas som demokratiska individer och tillvaron kännas meningsfull

att människan är nyfiken, aktiv och skapande och att vi därför ska hitta roller där vi kan utnyttja många positiva mänskliga egenskaper

att våra behov inte är samma sak som våra önskningar – många önskningar dikteras av den konsumtionskultur vi är en del av och att uppfylla dem är inte lika viktigt som att uppfylla behov, de kan tvärtom vara destruktiva.

att när våra mest grundläggande behov av mat, boende och ekonomisk grundtrygghet tillgodosetts är det mänsklig utveckling som är viktigast – för den behöver vi mötesplatser och utrymme i tid

att vi i den rika världen måste skära ner vår resursförbrukning med fyra femtedelar för att jordens resurser ska räcka åt alla, något vi bör klara av eftersom en del människor lever på mindre än så, vi kan få ett bra, hälsosamt och innehållsrikt liv med en bråkdel av dagens resursanvändning.

att vi måste räkna med en kraftigt ökad invandring av klimatflyktingar och att vi i Falun kommer behöva ta emot en del, något vi kan se som en tillgång

att vi ska sträva mot ett lokalsamhälle som har motståndskraft mot kriser av många slag – stormar och andra klimatkriser, ekonomiska kriser, kriser i försörjningssystemen, sociala kriser med våld, där det "sociala kapitalet" inte längre är giltigt..

att tekniken underordnas sociala och kulturella mål, teknik utvecklas för att passa in i lokalsamhället och bidra till dess kreativitet och förmåga att klara av alla vardagens sysslor. En sådan teknik ger oss helt andra yrkesroller och kan ge en variation mellan praktiskt och intellektuellt arbete.

att vi får en ny syn på utbildning och fortbildning där unga människor tidigt integreras i vuxenvälden och kunnande och kompetens knyts till en ny världsordning, utan ekonomisk tillväxt som fråmsta mål.

Ramar för hur arbetet organiseras

Varje lokalsamhälle måste ha friheten att utgå från egna förutsättningar och värderingar. Det måste finnas ett stort utrymme för kulturell pluralism.

Helheten före delarna. Vi skapar gemensamt nya värden i livet, en sammanhängande vision för hur vi vill leva. Utifrån en vision kan vi sedan organisera samhället på ett sätt som stämmer med visionen.

Ingen organisation eller myndighet tillåts ta över omställningsarbetet, de är välkomna att stödja men inte styra arbetet. Alla invånare ska kunna känna sig välkomna och delaktiga i arbetet.

Så många invånare som möjligt deltar i arbetet så att det blir en väl förankrad vision.

Studieförbunden i Dalarna finns med som en resurs att utnyttja.

Vi etablerar samarbete med Falu kommun, både kommunledningen och olika nämnder och förvaltningar.och med skolan

Omställning Falun blir en organisation som vi bygger tillsammans. De som vill dra igång omställningsverksamhet i stadsdelar eller byar är välkomna att göra det. Omställningsrörelsen ska vara ett nätverk, ingen hierarkiskt styrd organisation med en ledning som kanske hämmar andras initiativ.

Konstnärernas och kulturinstitutionernas roll

I grunden är det en kulturell förändring vi står inför, där vi tillsammans hittar nya sätt att leva. Vi lever i en extremt materialistisk tid, vi värderar oss själva och andra i omgivningen efter yttre saker: inkomst, förmögenhet, fin bil, fint hus, position i arbetslivet, allt det som ger en yttre fasad. Nu måste vi hitta sådant som ger en mindre ytlig mening med livet. Men det blir inte lätt att hitta nya livsformer och inte att överge gamla invanda, ofta sådana som vi förknippat med ett bra liv. Därför är det viktigt att så många som möjligt deltar, känner sig delaktiga och kan få ett engagemang för nya idéer. Det ska kännas som vårt samhälle, vår framtid.

För att få igång en kreativ process behövs människor som är vana vid att fundera över meningen med livet, som kan fungera som idégivare, katalysatorer, som kan engagera andra.

Alla upptänkliga sorters konstnärer inbjuds att delta, gärna gränsöverskridande och experimentellt med nya sätt att arbeta. Det gäller också elevprojekt, t ex på högskolan.

Framväxten av en mer eller mindre lokal kultur är önskvärd. Den kan ge en trygghet och självkänsla som i sin tur är en bra plattform för att lösa gemensamma problem och för att vara öppen gentemot omvärlden.

Skapa arenor för tankeutbyte. Mänskliga möten under former som är bra grogrund för kreativitet blir viktiga. Här kan inspiratörer, igångsättare m fl ha en viktig roll. Friheten att bolla idéer måste vara stor. För ett fritt tankeutbyte är det viktigt att navigera runt de arenor som är hårt styrda, även om vi då tvingas föra en diskussion inom en mindre krets.

Det är önskvärt att nå ut till en större del av allmänheten än den traditionella publik som varje konstart ofta har. Konst och kultur har maginaliserats till en smal kultursektor som det är angeläget att spränga gränserna för.